خرید سیم کارت دائمی

بر اساس مصوبات و قوانین واگذاری تله کیش، سیم کارت ها بر اساس شماره رده بندی و قیمت گذاری شده اند.

شماره ای با شرایط خواسته شده پیدا نشد..